กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูอารีย์ แย้มภู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูณัฐธยาน์ เพ็งสุวรรณ
ครู คศ.3

ครูศรีวิไล ทองเพ็ชร
ครู คศ.3

ครูกัญญานุช นาคเอี่ยม
ครู คศ.2

ครูเบญญาภา ม่วงไตร
ครู คศ.1

ครูพุทธ ธรรมสิริวิชชา
ครู คศ.1