ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูยุพิน พรมใจสา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูเบญจพร ดีแล้ว
ครู คศ.2

ครูจงจิตต์ ศรีดี
ครู คศ.2

ครูสมหมาย แก้วหนู
ครู คศ.2

นางณัฐชยาน์ เพ็งสุวรรณ
ครู คศ.2

ครูดวงพร เถอะจ๋า