ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูอารีย์ แย้มภู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูณัฐชยาน์ เพ็งสุวรรณ
ครู คศ.2

ครูเบญญาภา ม่วงไตร
ครูผู้ช่วย

ครูวินิช วงศ์คำจันทร์
ครูผู้ช่วย

Miss Matilda A. Macabuhay
ครูอัตราจ้าง