กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูธนพรรณ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูนาฎอนงค์ เขียวพฤกษ์
ครู คศ.3

ครูพัชรีวรรณ ตลับทอง
ครู คศ.2

ครูสีดา มณีกูล
ครู คศ.2

นางสาวธนิดา ลักษณ์รุจิ
ครู คศ.2

ครูกานท์ชญา เทพสุธรรม
ครูผู้ช่วย

ครูธนกมล อัสถิ
ครูอัตราจ้าง