ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูธนพรรณ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูนาฎอนงค์ เขียวพฤกษ์
ครู คศ.3

ครูพัชรีวรรณ ตลับทอง
ครู คศ.2

ครูสีดา มณีกูล
ครู คศ.2

ครูธนกมล อัสถิ
ครูอัตราจ้าง