กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูนาฎอนงค์ เขียวพฤกษ์
ครู คศ.3

ครูพัชรีวรรณ ตลับทอง
ครู คศ.2

ครูสีดา มณีกูล
ครู คศ.2

ครูธนิดา ลักษณ์รุจิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูธนกมล อัสถิ
ครูอัตราจ้าง

ครูนวรัตน์ น้อยทรง
ครูผู้ช่วย

ครูสิราวรรณ สุกกากิจ
ครูผู้ช่วย