กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูจริยา ฟักเงิน
ครู คศ.3

ครูนรินทร์ ขุนมิน
ครู คศ.2

ครูนวินดา พัฒนศิริ
ครู คศ.3

ครูพัชรี เกิดดี
ครู คศ.2

ครูบรรพต ไชยเสน
ครู คศ.1

ครูสุรีรัตน์ คำยอด
ครูผู้ช่วย

ครูณัชภัทร์ พรมแพร
ครูผู้ช่วย