ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูนวินดา พัฒนศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ครูปัลกร ปราสาททรัพย์
ครู คศ.2

ครูชุดาภรณ์ แพทย์สวัสดิ์
ครู คศ.2

นายนรินทร์ ขุนมิน
ครู คศ.1