กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูจริยา ฟักเงิน
ครู คศ.3

ครูปัลกร ปราสาททรัพย์
ครู คศ.2

ครูชุดาภรณ์ อ้อมแก้ว
ครู คศ.3

ครูนรินทร์ ขุนมิน
ครู คศ.2

ครูนวินดา พัฒนศิริ
ครู คศ.3

ครูพัชรี เกิดดี
ครู คศ.2

ครูสุรีรัตน์ คำยอด
ครูผู้ช่วย