กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจริยา ฟักเงิน
ครู คศ.3

ครูปัลกร ปราสาททรัพย์
ครู คศ.2

ครูชุดาภรณ์ อ้อมแก้ว
ครู คศ.3

ครูนรินทร์ ขุนมิน
ครู คศ.2

ครูนวินดา พัฒนศิริ
ครู คศ.3

นางสาวพัชรี เกิดดี
ครู คศ.2