ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / พันธพิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
คุณธรรมนำความรู้ สู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข
 
พันธกิจ
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ความรู้คู่คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข
2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพด้านวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการวิจัย
การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ให้มีคุณภาพ
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ความรู้คู่คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
2. ครูมีคุณภาพด้านวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการวิจัย การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
3. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
5. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง                                                                                                                                                           **** ปีการศึกษา 2563 ****
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.67 KB