ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชบางระกำวิทยศึกษา                              

             ในแดนดินถิ่นสถานงามสง่า          การศึกษาของไทยไม่เสื่อมสูญ

      แหล่งส่งเสริมความรู้ให้เพิ่มพูน              ดังเป็นศูนย์การศึกษาของถิ่นนี้

      การเรียนเด่น กิจกรรมดีมีวินัย               สำเร็จไปได้งานสมศักดิ์ศรี

      เป็นหลักฐานแห่งชีวิตสร้างชีวี               ประพฤติดีสมเป็นประชาไทย

              บางระกำวิทยศึกษา                 มาเถิดมาพวกเราเหล่าน้องพี่

      ช่วยส่งเสริมเยาวชนคนถิ่นนี้                 ให้ได้มีชื่อก้องกังวานไกล
      บางระกำจะสวยเด่นเป็นสง่า                 ชาวประชาพร้อมพรักสมัครสมาน
       สุขสดใสเริงรื่นชื่นสำราญ                    จะเบิกบานด้วยการศึกษาดี