เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชบางระกำวิทยศึกษา                              

             ในแดนดินถิ่นสถานงามสง่า            การศึกษาของไทยไม่เสื่อมสูญ

      แหล่งส่งเสริมความรู้ให้เพิ่มพูน               ดังเป็นศูนย์การศึกษาของถิ่นนี้

              การเรียนเด่น กิจกรรมดีมีวินัย        สำเร็จไปได้งานสมศักดิ์ศรี

      เป็นหลักฐานแห่งชีวิตสร้างชีวี                ประพฤติดีสมเป็นประชาไทย

              บางระกำวิทยศึกษา                   มาเถิดมาพวกเราเหล่าน้องพี่

      ช่วยส่งเสริมเยาวชนคนถิ่นนี้                  ให้ได้มีชื่อก้องกังวานไกล
              บางระกำจะสวยเด่นเป็นสง่า         ชาวประชาพร้อมพรักสมัครสมาน
      สุขสดใสเริงรื่นชื่นสำราญ                      จะเบิกบานด้วยการศึกษาดี