กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูรัตนกร ไกรฤกษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูกันทิมา เปี้ยทอง
ครู คศ.2

ครูจีระนันท์ กลิ่นถือศิล
ครูผู้ช่วย

ครูปิยะ สิงห์เรือง
ครูผู้ช่วย