ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูรัตนกร ไกรฤกษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูจีรนันท์ กลิ่นถือศิล
ครูผู้ช่วย

ครูปิยะ สิงห์เรือง
ครูผู้ช่วย