กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูปวีณา แก้วกอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูวรรณศิริ สิงห์มา
ครู คศ.3

ครูปภาวดี ธนธรรมพิทักษ์
ครู คศ.3

ครูสัญศนีย์ เล้าใจ
ครู คศ.1

ครูพรรณี พงษ์พานทอง
ครู คศ.1

ครูพิศาล นุชจันทร์
ครู คศ.1