ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูปวีณา แก้วกอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูวรรณศิริ สิงห์มา
ครู คศ.3

ครูพิมพวรรณ สิทธิรักษ์
ครู คศ.2

ครูพรรณี พงษ์พานทอง
ครูผู้ช่วย

ครูพิศาล นุชจันทร์
ครูผู้ช่วย