กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูดวงดาว จันทร์โต
ครู คศ.2

ครูวันเพ็ญ ม่วงสวน
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีเลาะ เทียมเมฆ
ครู คศ.3