ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูศุภจิตรา สุทธิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูดวงดาว จันทร์โต
ครู คศ.2

ครูวันเพ็ญ ม่วงสวน
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีเลาะ เทียมเมฆ
ครู คศ.3