ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูศุภจิตรา สุทธิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูดวงดาว จันทร์โต
ครู คศ.2

ครูวันเพ็ญ ม่วงสวน
ครู คศ.2

ครูชนินทร์ หาญไพบูลย์
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีเลาะ เทียมเมฆ
ครู คศ.3

ครูณัฐพร ทิมจันทร์
ครู คศ.3

ครูธีรวัฒน์ กัดมั่น
ครู คศ.1

ครูปริวัตร ศรสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง