กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูเบญจวรรณ ณ จันตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูปอลิณ หยุ่นตระกูล
ครู คศ.2

ครูธาดาพงศ์ ทองหล้า
ครู คศ.1

ครูวีระนุช เอี่ยมละออ
ครู คศ.1