ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูเบญจวรรณ ณ จันตา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ครูปอลิณ หยุ่นตระกูล
ครู คศ.2

ครูธาดาพงษ์ ทองหล้า
ครู คศ.1

ครูวีระนุช เอี่ยมลออ
ครูผู้ช่วย