กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสุธิพร อินนารี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูศุภรดา พันธุ์โท
ครู คศ.2

ครูสมพิศ หาญไพบูลย์
ครู คศ.2

ครูรภีพร ศรีสอาด
ครู คศ.2

ครูณัฐพร ทิมจันทร์
ครู คศ.3

ครูธีรวัฒน์ กัดมั่น
ครู คศ.1

ครูปฏิภาณ ทองพงษ์เนียม
ครูอัตราจ้าง

ครูนรีวัจน์ พิพัฒน์ศาสตร์
พนักงานราชการ

นายวรธรรม ศรีอำไพ
ครู คศ.1

ครูกนกวรรณ ดีอุดม
ครูผู้ช่วย