ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูพีระพงษ์ ปัญญา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูบังอร ชะเอมจันทร์
ครู คศ.3

ครูสมพิศ หาญไพบูลย์
ครู คศ.2

ครูสุธิพร ศิริสุทธิ์
ครู คศ.1

ครูรภีพร ศรีสอาด
ครู คศ.2

ครูณัฐพร ทิมจันทร์
ครู คศ.3

ครูธีรวัฒน์ กัดมั่น
ครู คศ.1

ครูปฏิภาณ ทองพงษ์เนียม
ครูอัตราจ้าง

ครูนรีวัจน์ พิพัฒน์ศาสตร์
พนักงานราชการ