ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสุธิพร ศิริสุทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูศุภรดา พันธุ์โท
ครู คศ.2

ครูสมพิศ หาญไพบูลย์
ครู คศ.2

ครูรภีพร ศรีสอาด
ครู คศ.2

ครูณัฐพร ทิมจันทร์
ครู คศ.3

ครูธีรวัฒน์ กัดมั่น
ครู คศ.1

ครูปฏิภาณ ทองพงษ์เนียม
ครูอัตราจ้าง

ครูนรีวัจน์ พิพัฒน์ศาสตร์
พนักงานราชการ