ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูจิตราภรณ์ ใจมูลมั่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูสุนทรี นิติเสถียร
ครู คศ.3

ครูสมพิศ หาญไพบูลย์
ครู คศ.2

ครูบังอร ชะเอมจันทร์
ครู คศ.3

ครูอุทัยวรรณ แสนอุ่น
ครู คศ.2

ครูพีระพงษ์ ปัญญา
ครู คศ.1

ครูสุธิพร ศิริสุทธิ์
ครูผู้ช่วย