ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูพีระพงษ์ ปัญญา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูบังอร ชะเอมจันทร์
ครู คศ.3

ครูสมพิศ หาญไพบูลย์
ครู คศ.2

ครูสุธิพร ศิริสุทธิ์
ครู คศ.1

ครูรภีพร ศรีสอาด
ครู คศ.2

ครูณัฐพร ทิมจันทร์
ครู คศ.3

ครูธีรวัฒน์ กัดมั่น
ครู คศ.1

ครูปฏิภาณ ทองพงษ์เนียม
ครูอัตราจ้าง