ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสมพิศ หาญไพบูลย์
ครู คศ.2

ครูสุธิพร ศิริสุทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูรภีพร ศรีสอาด
ครู คศ.2

ครูณัฐพร ทิมจันทร์
ครู คศ.3

ครูธีรวัฒน์ กัดมั่น
ครู คศ.1

ครูปฏิภาณ ทองพงษ์เนียม
ครูอัตราจ้าง

ครูนรีวัจน์ พิพัฒน์ศาสตร์
พนักงานราชการ