กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูสุธิพร อินนารี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูศุภรดา พันธุ์โท
ครู คศ.2

ครูสมพิศ หาญไพบูลย์
ครู คศ.2

ครูรภีพร ศรีสอาด
ครู คศ.2

นายวรธรรม ศรีอำไพ
ครู คศ.1

ครูกนกวรรณ ดีอุดม
ครูผู้ช่วย

ครูคมสันต์ รินฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

ครูณัฐพร ทิมจันทร์
ครู คศ.3

ครูธีรวัฒน์ กัดมั่น
ครู คศ.2

ครูปฏิภาณ ทองพงษ์เนียม
ครูอัตราจ้าง