ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “ค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน – การเขียนภาษาไทย”
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาทักษะการอ่าน – การเขียนภาษาไทย” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนภาษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 86 คน โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1  การอ่าน ฐานที่ 2  การเขียน ฐานที่ 3 การฟัง ดู พูด ฐานที่ 4  หลักภาษา และ ฐานที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีความคิดสร้างสรรค์ และมีสมรรถนะด้านการอ่านตามความถนัดของผู้เรียน รูปภาพ

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,21:25   อ่าน 52 ครั้ง