ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนากิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม "กิจกรรมค่ายพัฒนากิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรภัญญะเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม" วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,09:32   อ่าน 6 ครั้ง