ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  โดยนายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการฝนโรงเรียนสุจริต)  ระดับภูมิภาค  ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่  ๙-๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่  และจากการนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,09:59   อ่าน 408 ครั้ง