ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่   15 – 16  มิถุนายน  2562  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา      ได้เข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมผู้เรียนในศตวรรษที่  21  โดยใช้จิตตปัญญาศึกษา”  ในวันที่  15 – 16  มิถุนายน  2562  โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  จันทะคุณ และ  ดร.สุพรทิพย์  ธนภัทรโชติวัต  จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นผู้ให้การอบรม  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,07:32   อ่าน 78 ครั้ง