ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
กลุ่มงานกิจการนักเรียน  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้จัด "กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน"  ปีการศึกษา  2562  ผู้ชนะการเลือกตั้งได้แก่  เบอร์  2  นายสุระชัย  นวลอยู่  พรรค “คนดีศรี บ.ศ.”  กิจกรรมสร้างสรรค์  พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมความเพียร เพื่อโรงเรียนของเรา ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา  2562  ต่อไป  และมีโครงการในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียน อาทิเช่น  กิจกรรมส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมป้องกันยาเสพติด โครงการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   กิจกรรมนี้เป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน  รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  ภาพ :  นายขวัญชัย กิ่งทั่ง  รูปภาพ

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2562,13:53   อ่าน 279 ครั้ง