ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
B.S. Asean Camp 2018
วันที่  1  กันยายน  2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาจัดกิจกรรมค่าย  “ค่ายภาษาต่างประเทศบูรณาการความรู้สู่อาเซียน B.S. Asean Camp 2018”  โดยนายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  ได้มอบหมายให้  พ.อ.อ. เศกสรรค์  คล้ายเพ็ญ  รองผู้อำนวยการ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  188  คนและครูผู้ควบคุม เข้าร่วมกิจกรรม  นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรม  ณ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  พระราชวังจันทร์  และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ค่ายเอกาทศรถ  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร  ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนและสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจภาษาต่างประเทศอีกทางหนึ่ง  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  ภาพ :  นายสิทธิศักดิ์  หงส์สุข  นายณฐพล ศรทิพย์ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,14:28   อ่าน 261 ครั้ง