ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
วันที่  27 กุมภาพันธ์  2561  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  นายชาญยุทธ  ลูกพลับ  พ.อ.อ. เศกสรรค์  คล้ายเพ็ญ  รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับ  นางอรสา  ทรงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม  นายสงบ  คำน้อย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  และนางเปรมฤดี  เกลาพิมาย  นักวิชาการศึกษา สพม.39  คณะกรรมการประเมินผลงานเชิงประจักษ์  โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ  เสมา  ป.ป.ส.  ปีการศึกษา  2560  และผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้อำนวยการได้นำเสนอการดำเนินงานตาม 5 มาตรการ  กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่  ของโรงเรียน  ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รองผู้อำนวยการ  คณะครูและนักเรียนได้นำเสนอการดำเนินงานตามมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  1.มาตรฐานด้านการป้องกัน  เช่น  การดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาว  กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด  โครงการรณรงค์วันสำคัญต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  เป็นต้น 2. มาตรฐานด้านการค้นหา  เช่น  การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การสุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติด  การคัดกรองสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติด  เป็นต้น 3. มาตรฐานด้านการรักษา เช่น  การส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เป็นต้น 4. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง  เช่น  โครงการตำรวจประสานโรงเรียน  กิจกรรมโฮมรูม   กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมแนะแนว  เป็นต้น  ในโอกาสนี้คณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ให้คำชื่นชมและคำแนะนำเพื่อไปพัฒนาการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวต่อไป  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2561,22:43   อ่าน 237 ครั้ง