ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศจาก สพม.39
วันที่  23  กุมภาพันธ์  2561    โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จากคณะศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   นำโดย  นายอิทธิพงษ์  ตั้งสกุลเรืองไล  และนายพงษ์เทพ  ทองคำพงษ์    ซึ่ง นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  นายชาญยุทธ  ลูกพลับ  พ.อ.อ. เศกสรรค์  คล้ายเพ็ญ  รองผู้อำนวยการ  พร้อมด้วย  คณะครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  การยกระดับคุณภาพนักเรียน  การพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  เป็นต้น  ในโอกาสนี้คณะศึกษานิเทศก์ได้ให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ  เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา....ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2561,23:17   อ่าน 196 ครั้ง