ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน”
วันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานคุณธรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน”  ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้  รางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่  ชั้น ม.2.3  ม. 3.1 ม.3.2  ม.4.1  ม.4.2  ม.4.3  ม.5.2  ม.5.3  และ ม.6.2     รางวัลระดับเหรียญเงิน ได้แก่ ชั้น ม.1.1  ม.1.2  ม.1.3  ม.2.2  ม.3.3  และ ม.3.4   และรางวัลระดับเหรียญทองแดง  ได้แก่  ชั้น  ม.1.4  ม.2.1  และ ม.2.4  ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  โดยได้ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน 5 ประการ  ได้แก่  ความพอเพียง  ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ  และอุดมการณ์คุณธรรม  โดยนักเรียนแต่ละห้องได้จัดทำโครงงานคุณธรรมพร้อมนำเสนอโครงงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชั้นเรียน  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2561,23:15   อ่าน 757 ครั้ง