ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบ PISA
วันที่  21  พฤศจิกายน  2560  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ได้ดำเนินการสอบ PISA  ซึ่งเป็นโครงการการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  โดยได้วัดและประเมินผล ด้านการอ่าน (Reading Literacy)  เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพสำหรับการแข่งขันในอนาคต โอกาสนี้  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  ได้ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ รูปภาพ
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2560,19:31   อ่าน 203 ครั้ง