ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “พัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างภาวะผู้นำ”
วันที่ 8 กันยายน  2560  กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  จัดกิจกรรม   “พัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างภาวะผู้นำ”   โดย  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ได้มอบหมายให้  นางสุวรรณี  จันทร์แจ่มแจ้ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม  มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน  120  คน  ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับกิจกรรมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด (To Be Number One)  ตามโครงการโรงเรียนสีขาว  กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการรู้จักตนเองและผู้อื่น  กิจกรรมระดมความคิด  “Egg  tower”  และกิจกรรม “My Hero”  เพื่อปลูกฝังกลุ่มเยาวชนให้มีค่านิยม  มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,19:17   อ่าน 127 ครั้ง