ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน บริษัทสร้างการดี
นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  นำผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน  ศึกษาดูงานการประกวดแข่งขันผลงาน  บริษัทสร้างการดี  ระดับประเทศ  (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ณ  โรงแรมเอวาน่า  กรุงเทพมหานคร  เพื่อนำมาพัฒนาบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ซึ่งจะเป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถการวิเคราะห์กิจกรรม  การเขียนโครงการ  รับผิดชอบงานที่ได้รับ  การจัดซื้อ/จัดจ้าง  การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  การใช้ทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรมอย่างประหยัด และการแบ่งปันความรู้  ปลูกฝังคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริตทั้ง 5 คุณลักษณะ ให้กับนักเรียน  รูปภาพ  ภาพ : นางสาวอาริยา  ถาแก้ว  
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,18:39   อ่าน 165 ครั้ง