ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
B.S. Asean Camp 2017
วันที่  30  สิงหาคม  2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาจัดกิจกรรมค่าย  “B.S. Asean Camp 2017”  โดยนายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  ได้มอบหมายให้  นายชาญยุทธ  ลูกพลับ  รองผู้อำนวยการ  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  165  คน เข้าร่วมกิจกรรม  นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาต่างประเทศในฐานการเรียนรู้  7  ฐาน  ได้แก่  ภาษาจีนแสนสนุก , Picture Dictation , Bingo game , Running Direction , Matching game , Guessing game และ Introducing myself  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร  ค้นคว้าหาความรู้และสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้เรียนในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจภาษาต่างประเทศอีกทางหนึ่ง  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  ภาพ :  เด็กชายสิทธิศักดิ์  หงษ์สุข  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,23:35   อ่าน 198 ครั้ง