ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหาร อาหารว่าง Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 48462
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 48530
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 48525
แบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (2ก.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48325
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 48592
แบบสรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 48578
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 48293
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48244
คำชี้แจงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 48397
เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 48338
แบบฟอร์มรายงานการประชุมสัมมนา ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48185
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 48540
บัตรข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 146.5 KB 48445
แบบฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 48369
>โปรแกรม scantool 4.0 48325
รายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว เล่ม 2 Word Document ขนาดไฟล์ 211.5 KB 48556
รายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว เล่ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 615.5 KB 48589
การจำแนกหมวดรายจ่าย(งบดำเนินงาน,งบลงทุน) Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48259
แบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 48188
แผนการศึกษาแห่งชาติ , มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน , กลยุทธ์การพัฒนาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 48329
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 381 KB 48228
แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48570
โครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 48211
เอกสารการดำเนินการห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 554.5 KB 48472
รายงาน “การดำเนินการห้องเรียนสีขาว” Word Document ขนาดไฟล์ 296 KB 48267
แฟ้มการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 483.5 KB 48461
รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 48515
รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการซื้อ/จ้าง/เช่า Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 48540
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 48509
แบบบันทึกรายงานผลครูและนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 48357
ตัวอย่างรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 4.51 MB 48363
แบบสรุปข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 204 KB 48296
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา ปี 57 - 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 48344
แบบฟอร์มสรุปโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 48543
แบบฟอร์มการเขียนโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 48245
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48191
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 48420
กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48448
ตัวอย่างกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 48265
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 48565
แบบอนุมัติขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 48539
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 48326
แบบวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 48478
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2556 จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48363
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน CAR 1: การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 48782
ตัวอย่างการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48310
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 48240
แบบเก็บข้อมูลครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48386
แบบบันทึกเวลาเรียนเพศวิถีศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 48506
แบบบันทึกเพศวิถีศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48250
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา 24ก.ย.55 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 48547
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 update 24ก.ย.55 Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 48491
ข้อมูลเพิ่มเติม SAR ครู ตอนที่ 3และภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 345.5 KB 48503
บันทึกสรุปผลการดูแลนักเรียนปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 48602
15 ปฏิทินการติดตามงานประกันและแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48335
14 SAR ครูปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 709.5 KB 48498
13 วิสัยทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 48306
12 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 48993
11 ตัวอย่างการเขียนโครงการหลักตาม สพฐ ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 48805
10 แบบติดตามการส่งสรุปรายงานโครงการปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48488
9 ตัวอย่างการเขียนสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 49283
8 แบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 48455
7 ตัวอย่างการเขียนโครงการย่อย ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 48317
6.1 แบบบันทึกภาคสนามของสมศ รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 48422
6 แบบบันทึกภาคสนามของสมศ รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48394
5 แผนกลยุทธ์โรงเรียนปี 54 - 56 Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 48576
4 แผนกลยุทธ์โรงเรียน ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 171.5 KB 48421
3 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่้อประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48406
2 ตารางประเมินมาตรฐานใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 146 KB 48389
1 คุณลักษณะสถานศึกษาที่มีคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 48238
แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 48163