ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหาร อาหารว่าง Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 48457
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 48526
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 48519
แบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (2ก.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48321
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 48586
แบบสรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 48575
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 48289
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48230
คำชี้แจงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 48384
เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 48334
แบบฟอร์มรายงานการประชุมสัมมนา ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48182
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 48534
บัตรข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 146.5 KB 48441
แบบฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 48365
>โปรแกรม scantool 4.0 48321
รายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว เล่ม 2 Word Document ขนาดไฟล์ 211.5 KB 48547
รายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว เล่ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 615.5 KB 48580
การจำแนกหมวดรายจ่าย(งบดำเนินงาน,งบลงทุน) Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48256
แบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 48175
แผนการศึกษาแห่งชาติ , มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน , กลยุทธ์การพัฒนาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 48324
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 381 KB 48215
แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48557
โครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 48205
เอกสารการดำเนินการห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 554.5 KB 48465
รายงาน “การดำเนินการห้องเรียนสีขาว” Word Document ขนาดไฟล์ 296 KB 48259
แฟ้มการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 483.5 KB 48454
รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 48512
รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการซื้อ/จ้าง/เช่า Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 48537
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 48505
แบบบันทึกรายงานผลครูและนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 48354
ตัวอย่างรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 4.51 MB 48349
แบบสรุปข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 204 KB 48283
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา ปี 57 - 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 48341
แบบฟอร์มสรุปโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 48540
แบบฟอร์มการเขียนโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 48242
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48187
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 48417
กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48433
ตัวอย่างกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 48262
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 48561
แบบอนุมัติขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 48536
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 48312
แบบวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 48465
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2556 จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48360
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน CAR 1: การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 48779
ตัวอย่างการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 48297
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 48227
แบบเก็บข้อมูลครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48383
แบบบันทึกเวลาเรียนเพศวิถีศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 48503
แบบบันทึกเพศวิถีศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48237
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา 24ก.ย.55 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 48534
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 update 24ก.ย.55 Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 48488
ข้อมูลเพิ่มเติม SAR ครู ตอนที่ 3และภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 345.5 KB 48500
บันทึกสรุปผลการดูแลนักเรียนปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 48589
15 ปฏิทินการติดตามงานประกันและแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48332
14 SAR ครูปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 709.5 KB 48495
13 วิสัยทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 48302
12 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 48980
11 ตัวอย่างการเขียนโครงการหลักตาม สพฐ ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 48792
10 แบบติดตามการส่งสรุปรายงานโครงการปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48475
9 ตัวอย่างการเขียนสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 49280
8 แบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 48442
7 ตัวอย่างการเขียนโครงการย่อย ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 48304
6.1 แบบบันทึกภาคสนามของสมศ รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 48419
6 แบบบันทึกภาคสนามของสมศ รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48391
5 แผนกลยุทธ์โรงเรียนปี 54 - 56 Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 48573
4 แผนกลยุทธ์โรงเรียน ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 171.5 KB 48408
3 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่้อประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 48403
2 ตารางประเมินมาตรฐานใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 146 KB 48386
1 คุณลักษณะสถานศึกษาที่มีคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 48235
แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 48160