ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ

ชื่อเรื่อง                     :  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ 
                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ผู้เขียน                      :   เบญจวรรณ  ณ จันตา 
 
บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมาย
             การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
 
วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  39  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  27  คน  กลุ่มตัวอย่างกำหนดแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  การวิจัยครั้งนี้ในเวลาในการทดลอง  13  ชั่วโมง
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบฝึกทักษะ  แบบประเมินภาคปฏิบัติ  และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
 
ผลการศึกษาค้นคว้า
  1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพ  89.20/83.11  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
  3.  หลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ  นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับ  มาก
IP : 134.236.77.4
โพสเมื่อวันที่ : 12 เม.ย. 2560,21:29 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: