ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา งานกราฟิก : ง20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โพสโดย
เบญจวรรณ ณ จันตา
brs2011@hotmail.co.th
         การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  วิชา  งานกราฟิก :  ง 20205   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  วิชา  งานกราฟิก :  ง 20205   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  วิชา 
งานกราฟิก :  ง 20205  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบ
การเรียน  วิชา  งานกราฟิก :  ง 20205  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา   อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก    ปีการศึกษา 2558  จำนวน  42  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1)  เอกสารประกอบการเรียน  วิชา  งานกราฟิก : 
ง 20205   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน 8 เล่ม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  40 ข้อ  3)  แบบ สอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  10  ข้อ
ผลการวิจัยพบว่า  1) เอกสารประกอบการเรียน  วิชา  งานกราฟิก :  ง 20205   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   มีประสิทธิภาพ
โดยภาพรวมเท่ากับ  84.52/83.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือ  80/80  2)  คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   3)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบ การเรียนวิชา  งานกราฟิก :  ง 20205   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
(= 4.39,  S.D.= 0.06) 
IP : 223.207.251.220
โพสเมื่อวันที่ : 06 ม.ค. 2560,22:55 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :