ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูสุรีย์ ศิริรัตน์ ปีการศึกษา 2556
โพสโดย
KruSuree

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้รายงาน นางสุรีย์ ศิริรัตน์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีจุดประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 80.83/80.72 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.02, SD =0.28)
โพสโดย : KruSuree
IP : 223.206.80.143
โพสเมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2557,08:57 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
REDDEVILS
น่าสนใจมาก  เป็นประโยชน์  ช่วยเสริมทักษะให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โพสโดย : REDDEVILS
IP : 171.4.133.122
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2557,13:08 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: