ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานครูสุรีย์ ศิริรัตน์
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
                 วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้รายงาน  นางสุรีย์  ศิริรัตน์
สาขาวิชา  คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา  2555
 
บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา
 
                การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 โดยมีจุดมุ่งหมายย่อย คือ
1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์
 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต  ตามเกณฑ์ 75/75
2) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) โดย
     2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 
     2.2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) กับเกณฑ์ร้อยละ 75  
3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
  
วิธีดำเนินการศึกษา
 
                วิธีดำเนินการศึกษาผู้รายงานได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
                ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้                   โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงานได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต แล้วนำไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 47 คน เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
2) แบบประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต   
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.41 ถึง 0.72 อำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.85 และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.910 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น
                ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 41 คน โดยการเลือกสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Sampling Random) ด้วยการจับฉลาก
เลือกชั้นเรียน  แบบแผนการของทดลอง คือ One Group Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต จำนวน 5 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t – test Dependent และค่าสถิติ t – test One Sample Test
                ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 41 คน โดยการเลือกสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Sampling Random)  ด้วยการจับฉลากเลือกชั้นเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
สรุปผลการศึกษา
 
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ 81.05/80.76
  2. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)ปรากฏผลดังนี้

               2.1  ผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
              2.2  ผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

        3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad (GSP) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยภาพรวมพบว่านักเรียนเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad (GSP)

IP : 180.183.57.158
โพสเมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2556,09:58 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
aeyboom

เป็นข้อมูลที่ดี*** รวดเร็วทันใจ ไฮโลออนไลน์ เล่น ฮอลิเดย์พาเลสผ่านเว็บ
โพสโดย : aeyboom
IP : 183.89.65.177
โพสเมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2557,09:57 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: