ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิเรก น้อยพานิช
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิษฐ์ เกิดปานทอง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรพีพร สระทองเติม
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณ ด้วงฟู
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา ขำวงศ์ฆ้อง
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสางปรารถนา รัตนทัศนี
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนุศรา ทัมทิม
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิศานาถ โตอุ่นเพ็ชร
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรารถนา รัตนทัศนี
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนุสรา อยู่ศิริ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณ ด้วงฟู
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา ขำวงศ์เมือง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ กันอยู่
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรารถนา รัตนทัศนี
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา หาญสูงเนิน
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐพร จันทร์อยู่
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนุสรา อยู่ศิริ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรษา แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนุศรา ทับทิม
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิศานารถ โตอุ่นเพ็ชร
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา ขำวงศ์ฆ้อง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ กันอยู่
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3