ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต พิพัฒน์สัตยานุวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางฐานิตา สังคง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางนวินดา พัฒนศิริ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายประดับ สุริยะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายรชต กุญชรชัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิวิฐวีรธรรม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระเจ้าอธิการทวีป ทีปธมฺโม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสืบ จันทร์กล้า
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางโรจนี อนุตรโสตถิ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกล่ำ แผ่ทองดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม ศรีคต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต. เอกพล มะลิพรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ