คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย ป้อมกระสันต์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอารีย์ แย้มภู
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางวิชชธรี ย้อนเพชร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสืบ จันทร์กล้า
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.นิรันดร์ พานทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูถาวรธรรมเจดีย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิลาสธรรมประทีป
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต พิพัฒสัตยานุวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิจักขณ์ ภัทรินทร์นราสิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางฉลวย คล้ายจินดา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.เอกพล มะลิพรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย กลิ่นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนู เมฆี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ