ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 1321
1 คุณลักษณะสถานศึกษาที่มีคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 4893
2 ตารางประเมินมาตรฐานใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 146 KB 14080
3 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่้อประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 1932
4 แผนกลยุทธ์โรงเรียน ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 171.5 KB 2015
5 แผนกลยุทธ์โรงเรียนปี 54 - 56 Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 5200
6 แบบบันทึกภาคสนามของสมศ รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 6494
6.1 แบบบันทึกภาคสนามของสมศ รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 2860
7 ตัวอย่างการเขียนโครงการย่อย ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 4187
8 แบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 18341
9 ตัวอย่างการเขียนสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 46230
10 แบบติดตามการส่งสรุปรายงานโครงการปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 661
11 ตัวอย่างการเขียนโครงการหลักตาม สพฐ ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 2408
12 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 20617
13 วิสัยทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 2196
14 SAR ครูปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 709.5 KB 8126
15 ปฏิทินการติดตามงานประกันและแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 785
บันทึกสรุปผลการดูแลนักเรียนปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 3038
ข้อมูลเพิ่มเติม SAR ครู ตอนที่ 3และภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 345.5 KB 725
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 update 24ก.ย.55 Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 1332
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา 24ก.ย.55 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 3574
แบบบันทึกเพศวิถีศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 445
แบบบันทึกเวลาเรียนเพศวิถีศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 315
แบบเก็บข้อมูลครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 633
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 1686
ตัวอย่างการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 1361
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน CAR 1: การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 14641
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2556 จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 768
แบบวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 823
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 1283
แบบอนุมัติขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 462
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 340
ตัวอย่างกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 965
กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 487
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 303
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 334
แบบฟอร์มการเขียนโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 218
แบบฟอร์มสรุปโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 506
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา ปี 57 - 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 270
แบบสรุปข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 204 KB 295
ตัวอย่างรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 4.51 MB 1782
แบบบันทึกรายงานผลครูและนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 262
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 176
รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการซื้อ/จ้าง/เช่า Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 29
รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 23