ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสำคัญรับเงิน ค่าอาหาร อาหารว่าง Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 23
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 20
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 25
แบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (2ก.ค.62) Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 50
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 72
แบบสรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 76
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 74
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 109
คำชี้แจงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 84
เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 102
แบบฟอร์มรายงานการประชุมสัมมนา ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 79
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 140
บัตรข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 146.5 KB 99
แบบฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 102
โปรแกรม scantool 4.0 122
รายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว เล่ม 2 Word Document ขนาดไฟล์ 211.5 KB 134
รายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว เล่ม 1 Word Document ขนาดไฟล์ 615.5 KB 178
การจำแนกหมวดรายจ่าย(งบดำเนินงาน,งบลงทุน) Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 79
แบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 77
แผนการศึกษาแห่งชาติ , มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน , กลยุทธ์การพัฒนาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 78
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 381 KB 117
แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 104
โครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 97
เอกสารการดำเนินการห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 554.5 KB 175
รายงาน “การดำเนินการห้องเรียนสีขาว” Word Document ขนาดไฟล์ 296 KB 220
แฟ้มการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 483.5 KB 155
รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 121
รายงานความต้องการพัสดุเพื่อดำเนินการซื้อ/จ้าง/เช่า Word Document ขนาดไฟล์ 81.5 KB 121
แบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 258
แบบบันทึกรายงานผลครูและนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 359
ตัวอย่างรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 4.51 MB 1895
แบบสรุปข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 204 KB 393
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา ปี 57 - 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 370
แบบฟอร์มสรุปโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 599
แบบฟอร์มการเขียนโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 310
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 428
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ Word Document ขนาดไฟล์ 134 KB 393
กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 592
ตัวอย่างกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 1372
แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 453
แบบอนุมัติขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 559
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 1388
แบบวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 928
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2556 จากครูปาณิศรา Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 869
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน CAR 1: การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 16282
ตัวอย่างการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 1551
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 1779
แบบเก็บข้อมูลครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 789
แบบบันทึกเวลาเรียนเพศวิถีศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29 KB 404
แบบบันทึกเพศวิถีศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 544
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา 24ก.ย.55 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 3671
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 update 24ก.ย.55 Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 1420
ข้อมูลเพิ่มเติม SAR ครู ตอนที่ 3และภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 345.5 KB 808
บันทึกสรุปผลการดูแลนักเรียนปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 3129
15 ปฏิทินการติดตามงานประกันและแผนงาน Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 863
14 SAR ครูปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 709.5 KB 8262
13 วิสัยทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 2270
12 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 21721
11 ตัวอย่างการเขียนโครงการหลักตาม สพฐ ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 2798
10 แบบติดตามการส่งสรุปรายงานโครงการปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 740
9 ตัวอย่างการเขียนสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 49370
8 แบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 18418
7 ตัวอย่างการเขียนโครงการย่อย ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 5170
6.1 แบบบันทึกภาคสนามของสมศ รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 2930
6 แบบบันทึกภาคสนามของสมศ รอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 6564
5 แผนกลยุทธ์โรงเรียนปี 54 - 56 Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 5283
4 แผนกลยุทธ์โรงเรียน ปี 51-53 Word Document ขนาดไฟล์ 171.5 KB 2079
3 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่้อประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 2002
2 ตารางประเมินมาตรฐานใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 146 KB 15424
1 คุณลักษณะสถานศึกษาที่มีคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 4981
แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 1398