ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ของหายได้คืน
ของหายได้คืน

เด็กชายเจษฎา  สิงห์คง  เด็กชายพีระวุฒิ  แสงรัตนธงชัย  เด็กชายพิษณุ  น่วมน้อย  เด็กชายณัฐกาญจน์  ล้วนทร   ชั้น ม.2/3 ได้พบโทรศัพท์   iphone  สีขาว  ที่โต๊ะนักเรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษ  114  นำมาส่งครูและมีเจ้าของ  นางสาวเบญจรัตน์  ลาคำ  ชั้น  ม. 5/1  ได้มาติดต่อรับคืนเรียบร้อยแล้ว

ของหายได้คืน

เด็กชายปรีดี  เต็งสุวรรณ นักเรียนชั้น ม. 1/3  เก็บเงินได้จำนวน 300 บาท ที่โรงอาหาร ซึ่งได้นำส่งคุณครู และมอบคืนให้เจ้าของคือ นางสาวสิทธินันท์ กุนสอน นักเรียนชั้น ม. 5/3 ขอชื่นชมในความซื่อสัตย์มา ณ โอกาสนี้

ของหายได้คืน

นายบัญฑิต  ต่ายคง  นักเรียนชั้น  ม.  6/1    เก็บเงินได้จำนวน  300  บาท  ในห้องเรียนคณิตศาสตร์  321   มอบเงินคืนให้เจ้าของ  นายธนาธิป ชูวงษ์