ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารงานประกันคุณภาพ
แบบประเมินคุณภาพภายในปี 55
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.93 KB
ขอบข่ายการประเมิน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.71 KB
เครื่องมือประเมิน 15 มาตรฐาน ไฟล์ winrar
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.96 KB
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 375.5 KB