แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

 

ที่

แหล่งเรียนรู้

ความสำคัญ

1

ศูนย์การเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทย

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

3

ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4

ศูนย์การเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

5

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6

ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

7

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปศึกษา

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

8

ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพละศึกษา

9

ห้องสมุดโรงเรียน

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

10

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

11

ห้องโสตทัศนศึกษา

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

12

ห้องแนะแนว

ใช้สำหรับการให้คำปรึกษานักเรียน

13

ห้องพยาบาล

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

14

ห้องสหกรณ์ร้านค้า

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

15

ห้องพยาบาล

ใช้สำหรับการให้คำปรึกษานักเรียนด้านสุขภาพ

16

ห้องประชาสัมพันธ์

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

17

ห้องสมานฉันท์

ใช้สำหรับการให้คำปรึกษานักเรียน

18

เรือนเกียรติยศ

ใช้สำหรับจัดเก็บและแสดงสิ่งเชิดชูเกียรติยศของผู้ได้รับการยกย่อง เช่น โล่ ถ้วยรางวัล

19

โรงอาหาร

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

20

หอประชุม

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

21

สวนป่า

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

22

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ