ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
นักเรียนนำเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้า
ในการจัดการเรียนรู้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง