ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พลศึกษาและสุขศึกษา
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ