ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
นักเรียนฝึกการทำงานเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้