ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
การนำเสนอผลงานของนักเรียน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบกลุ่ม