ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้