ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกาเรียนรู้
นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้