ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
นักเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนศึกษาเซลจากกล้องจุลทรรศน์
นักเรียนศึกษาเซลจากกล้องจุลทรรศน์
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนนำเสนอผลจากการศึกษา
นักเรียนนำเสนอผลจากการศึกษา