ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีและสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 

ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ครูดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล
นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน