ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน         

                ดอกบัวบานกลางบึง  หมายถึง  ผู้เจริญ  
คติธรรมของโรงเรียน

คติธรรมของโรงเรียน

                      อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา ผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตน
ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน                   

                คนพัฒนาด้วยการศึกษา

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

                 ขาว - แดง

     สีขาว หมายถึง มีจิตใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีอคติและให้อภัยแก่ผู้อื่น

     สีแดง หมายถึง มีความรักสามัคคี เสียสละเพื่อวิชาชีพ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

     สีขาว - แดง หมายถึง ผู้มองผู้อื่นในแง่ดีและมีความเสียสละในอาชีพการงาน