ม.4/3 (แผนการเรียนไทย-สังคม)
คณิตศาสตร์
https://line.me/R/ti/g/PnmkWYboQ3
ประวัติศาสตร์
https://www.facebook.com/groups/309141137460499
ภาษาไทย
https://line.me/R/ti/g/w21bkdv4Rk
การปกครองท้องถิ่นไทย
http://line.me/ti/g/PtWnWI47Qt
การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
https://www.facebook.com/groups/306294430962275
ต้านทุจริต
http://line.me/ti/g/3j0luVgx90
วิทยาการคำนวณ
https://www.facebook.com/groups/1274339602963716
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
http://www.facebook.com/groups/558351948481973/
ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ
https://www.facebook.com/groups/3232150103678480/
การงานอาชีพ
https://line.me/R/ti/g/XmQ5ErJS5E
สังคมศึกษา
http://line.me/ti/g/Reb8j1CLpw