ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
สื่อการสอนเรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม ตอนที่ 1
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.33 MB
สื่อการสอนเรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม ตอนที่ 2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.52 MB