ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

             “คุณธรรมนำความรู้  สู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ร่วมใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”พันธกิจ

        1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ความรู้คู่คุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพด้านวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการวิจัย การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

          3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
          4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ให้มีคุณภาพ

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
          5. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษาเป้าประสงค์

          1. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ความรู้คู่คุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

          2. ครูมีคุณภาพด้านวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการวิจัย การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
          3. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
          4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

         5. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง

 

กลยุทธ์การพัฒนา

           1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ความรู้คู่คุณธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

          2. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณภาพด้านวิชา การ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู
มีศักยภาพในการวิจัย การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล

          4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ให้มีคุณภาพ  เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

          5. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษา 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.96 KB