ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 56 ถึง 05 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/55
07 มี.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14 มี.ค. 56 ถึง 18 มี.ค. 56 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4ปีการศึกษา 2556
17 พ.ค. 56 นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ
งานวิชาการ
20 พ.ค. 56 ถึง 23 พ.ค. 56 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
งานวิชาการ
27 พ.ค. 56 ถึง 31 พ.ค. 56 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
งานวิชาการ
03 มิ.ย. 56 ถึง 07 มิ.ย. 56 ติดตามนักเรียนที่ยังสอบแก้ตัวไม่เสร็จ
งานวิชาการ
10 มิ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
10 มิ.ย. 56 ส่ง bookmark ครั้งที่ 1
งานวิชาการ
17 มิ.ย. 56 ถึง 21 มิ.ย. 56 นักเรียนยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานวิชาการ