ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 มิ.ย. 56 ถึง 21 มิ.ย. 56 นักเรียนยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
งานวิชาการ
10 มิ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
10 มิ.ย. 56 ส่ง bookmark ครั้งที่ 1
งานวิชาการ
03 มิ.ย. 56 ถึง 07 มิ.ย. 56 ติดตามนักเรียนที่ยังสอบแก้ตัวไม่เสร็จ
งานวิชาการ
27 พ.ค. 56 ถึง 31 พ.ค. 56 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
งานวิชาการ
20 พ.ค. 56 ถึง 23 พ.ค. 56 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
งานวิชาการ
17 พ.ค. 56 นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม / กิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ
งานวิชาการ
14 มี.ค. 56 ถึง 18 มี.ค. 56 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4ปีการศึกษา 2556
07 มี.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27 ก.พ. 56 ถึง 05 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/55